Timetable of week 1 from 01/12 to 07/12 December 2013
Timetable of week 1 from 01/12 to 07/12 December 2013

No

Class

Date

Time

Floor

Teacher

Teacher

Assistant

Week,

Unit, Lesson

  1.  

JP3A1A

Tuesday

5.30-7.30

PM

CR3, 3rd floor

TTNN

Gillian

Chung

Jolly Phonics 3 Lesson 25,26

  1.  

JP3A1B

CR 4,

3rd floor

TTNN

Kim

Nhung

Jolly Phonics 3 Lesson 22,23,24

  1.  

Test

Wenesday

5.30-7.30

PM

CR1, 2nd floor

TTNN

Beth

Que

 

 

  1.  

JP2A4

5.45-7.45

PM

CR3, 3rd floor TTNN

Gillian  

Hoang Anh

Jolly Phonics 2:

Unit 1

  1.  

JB2A3

Friday

5.15-7.15

PM

CR1, 2nd floor

TTNN

Riyaz

Nhung

Assessment

  1.  

JB2B2

5.30-7.30

PM

CR3, 3rd floor TTNN

Beth

Chung

BP2 :Unit 8 Lesson 1
JP3 : Lesson 28

  1.  

JB2B4

CR4, 3rd floor TTNN

Gillian

Hiền

BP2 :Unit 8 Lesson 1
JP3 : Lesson 28

  1.  

LB1+ P1

Saturday

 

 

 

3.00 - 6.00

PM

CR5, 4th floor

TTNN

Beth

Duyến

Listening & Speaking

Vocabulary builder

  1.  

JB1A1

9.00-11.30

AM

CR4, 3rd floor

TTNN

Riyaz

Nguyet

JP1: Lesson 30
BP1:Unit 3 T30-31

10.  

ODI1A5

9.00-11.00

AM

CR1, 3rd floor

NTĐ

Kim

Hien

Unit 6

Lesson 4

11.  

MLI1A2

Music & Dance, 3rd floor - NTĐ

Mathew

Tu

Unit 5: Lesson 3

12.  

MLI1A1

Playroom 2nd floor, NTĐ

Beth

Hang/Nhan

Unit 5: Lesson 2

13.  

ODI2A2

CR3, 3rd floor

TTNN

Gillian

Thảo

Unit 5: Lesson 3

14.  

JO3A1

9.00-11.00

AM

CR4, 4th floor

C6 NTĐ

Mel

Duyen

Revision & Assessment

15.  

BP2B7

8.30 -11.30

AM

CR1, 2nd floor

TTNN

Karen

Huyen

Speaking test

16.  

TT2B15

3.00-5.00

PM

CR4, 4th floor

C6, NTĐ

Riyaz

Nguyet

Unit 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

17.  

LB1P1

2.00-5.00 PM

CR3, 3rd floor TTNN

Gillian

Duyến

Grammar T31-32

Listening T30

18.  

LB2FCE

3.00-6.00 PM

CR6, 4th floor

TTNN

Beth

Duyến

Speaking T23
Writing T30

19.  

LA2K1

3.30-6.30 PM

CR1, 2nd floor

TTNN

Gillian

Revision Unit 1-2

20.  

SUN1A4

 

3.00 – 5.00

PM

CR1, 3rd floor

C6, NTĐ

Kim

Hoàng  Anh

Lesson 3

21.  

ML1A3

Saturday

3.00-500

PM

Music & Dance, 3rd floor - NTĐ

Phoebe

Chung

Unit 3: Lesson 2

22.  

ODI1A6

5.15- 7.15 PM

CR1, 3rd floor

C6, NTĐ

Math

Ngoc Anh

Unit 4: lesson 5

23.  

JM3A14

Sunday

3.00-5.30 PM

CR3, 3rd floor

TTNN

Martin

Hien/ Ngoc Anh

JP: lesson 15

MLI: Unit 3 Review

24.  

ODI2A4

5.30-7.30 PM

CR3, 3rd floor

TTNN

Martin

Unit 4: lesson 1

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ JUST KIDS
Tầng 3 trường Mầm non Just Kids, Khu phức hợp Mandarin Garden, Hoàng Minh Giám, Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline
0912.276.889
Số lượng người truy cập:
024690189
Số người đang online:
1 3