Lich học tuần thứ 3 từ 14/10 đến 20/10/2013

No

Class

Date

Time

Floor

Teacher

Teacher

Assistant

Week,

Unit,Lesson

1.  

JP3A1A

Tuesday

5.30-7.30 PM

CR 3,

3rd  floor

TTNN

Kim

Chung

Jolly Phonics 3

Lesson 14

2.      

JP3A1B

CR 4,

3rd  floor

TTNN

Gillian

Nhung

Jolly Phonics  3

Lesson 9

3.      

Test

Wenesday

5.45-7.45 PM

CR 1,

2nd  floor

TTNN

Kim

Van

 

 

4.      

JP1A4

CR 3,

3rd  floor

TTNN

Gillian  

Hoang Anh

Jolly Phonics 1

Lesson 36

5.      

JB2B2

Friday

5.30-7.30PM

CR 3,

3rd  floor

TTNN

Gillian

Hien

BP: Unit 6

JB2B4

CR 4,

3rd  floor

TTNN

Kim

6.      

JB2A3

5.15 -7.15 PM

CR 1,

2nd  floor

TTNN

Riyaz

Nhung

 

7.      

ODI3A1

 

 

 

 

 

 

 

Saturday

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saturday

 

 

 

 

9.00-11.00 AM

CR 3,

4th  floor

C6

Phoebe

 Thảo

Unit 6

8.      

LB1+ P1 

3.00-6.00PM

CR5,

4th floor

TTNN

Beth

Nhung

Duyến

B1+ Course Unit 2

9.      

JB1A1

9.00-11.30 AM

CR 4,

3rd  floor

TTNN

Riyaz

Nguyet

BP: Unit 2

JP: Lesson 23

10. 

LB1P1

2.00-5.00 PM

3rd floor

NTD

Beth

Minh

Duyến

B1 Course Unit 2

11. 

LB2CFE

4.30-7.30 PM

CR 5,

4th  floor

TTNN

Beth

Nhung

Duyến

Unit 2

12. 

LAK1 

3.30-6.30 PM

CR 1,

2nd  floor

TTNN

Gillian

Minh

Hiền

Unit 2

13. 

BP2B7

8.30-11.30 AM

CR 1,

2nd  floor

TTNN

Karen

Huyền

Unit 9

14. 

ODI1A6

3.00-5.00 PM

CR 3,

4th  floor

C6

Matthew

N.Anh

Unit 3: Lesson 3

15. 

ODI1A5

9.00-1.00 AM

 

CR 1,

3rd  floor

C6

Kim

Hiền

Review

16. 

ODI2A2

CR 3,

3rd  floor

TTNN

Gillian

Nhạn

Unit 4

Lesson 2

17. 

MLI1A1

Playroom

2nd  floor

C6

Beth

Chung/ N.Anh

Unit 4

18. 

MLI1A2

Music & Dance

3rd  floor

C6

Matthew

Tú/Thảo

Unit 3
Lesson 2

19. 

MLI1A3

3.00-5.00 PM

Playroom

2nd  floor

C6

Phoebe

Chung

Unit Welcome

20. 

TT2B15

3.00-5.00 PM

Music & Dance

3rd  floor

C6

Riyaz

Nguyệt

Unit 4

21. 

ODI2A4 

Sunday

5.30-7.30 PM

CR 3

3rd floor

TTNN

Martin

Hien + N.Anh

Unit 2: lesson 5

22. 

JM3A14

3.30-5.30 PM

CR

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ JUST KIDS
Tầng 3 trường Mầm non Just Kids, Khu phức hợp Mandarin Garden, Hoàng Minh Giám, Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline
0912.276.889
Số lượng người truy cập:
024690178
Số người đang online:
9