BACK PACK
Backpack là chương trình học tăng cường có 7 cấp độ được thiết kế để thúc đẩy học sinh đi đến thành công trong việc học Tiếng Anh qua các cơ hội học khác nhau. Các bài hát, giai điệu, hình dán, trò chơi, các dự án, và các hoạt động Phản hồi tổng thể (TPR) được đưa ra để dẫn dắt các chủ điểm trong đời sống thực sẽ nắm bắt được sự quan tâm và hứng thú của trẻ nhất.

Với một phương pháp tiếp cận tập trung triệt để vào người học, Backpack bảo đảm là các học sinh sẽ là những người tham gia tích cực trong các giờ học bằng việc khởi động các kiến thức học sinh đã có và bằng cách khuyến khích học sinh chia sẻ cũng như bày tỏ các kinh nghiệm, ý tưởng và các quan điểm cá nhân bằng Tiếng Anh.

Với mỗi một bài trong Backpack, học sinh phát triển đồng thời và toàn diện 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Phương pháp tiếp cận cân bằng này đẩy mạnh khả năng giao tiếp của học sinh qua việc được tiếp cận và thực hành ngôn ngữ sử dụng trong đời thực.

Ngữ pháp được trình bày trong ngữ cảnh tự nhiên và có nghĩa trong các “hộp” ngữ pháp cũng như qua poster làm cho học sinh hiểu cách dùng ngôn ngữ cũng như chú ý đến các tiểu tiết ngữ pháp, ví dụ như các hình thức động từ, các hình thức tính từ so sánh…

Điểm đặc biệt của Backpack khác biệt hẳn so với các khóa học khác đó là các Chiến lược học tập và tư duy độc lập. Các chu trình tư duy này được đưa vào các giai đoạn khác nhau qua nhiều hoạt động khác nhau của cả chương trình. Các công đoạn được thiết kế để học sinh có thể nắm bắt được kiến thức trước đó về chủ đề, thứ tự của ưu tiên, so sánh, đối chiếu, tổng hợp, dự đoán, đưa ra kết luận, xếp loại, xâu chuỗi sự kiện… Quá trình này không những giúp học sinh trong quá trình học Tiếng Anh mà còn học những môn học khác ở trường.

Các khóa học:

Khóa học

Trình độ bắt đầu

Trình độ sau khóa học

Sĩ số lớp

Thời lượng

Lịch học

BP Starter 1-2

Tiny Talk

BP1A

12-15

*Với các lớp học 4 tiếng/tuần: 3.5 tháng/4giờ 1 tuần– tổng cộng 56 giờ

*Với lớp học 3 tiếng/tuần 4.5tháng/3giờ/tuần – tổng cộng 54 giờ

*Với lớp học 2 tiếng/tuần: 5tháng/2 giờ/tuần, tổng cộng 40 giờ, chỉ mở cho BP5-BP6 với học sinh thực sự khá.

*Với các lớp học 4h/tuần: 2 giờ học ngày thường từ 5.30-7.30PM và 2giờ Thứ Bảy hoặc Chủ nhật.

*Lớp học 3 giờ chỉ học vào thứ 7 hoặc Chủ nhật.

BP1A-BP1B

BP Starter

BP2A

 

BP2A-BP2B

BP1B

BP3A

 

BP3A-BP3B

BP2B

BP4A

 

BP4A-BP4B

BP3B

BP5A

 

BP5A-BP5B

BP4B

BP5B

 

BP6A-BP6B

BK5B

BP6B, các khóa học trình độ cao hơn

 

Khóa học mẫu:

Backpack 6A-6B: Cơ cấu khóa học và mục tiêu

Unit and theme

Communication objectives

Language objectives

Writing

Unit 1 – Amazing People

- To talk about notable and famous people

- To talk about admired family member

- To talk about events in the past

- simple past with regular and irregular verbs

- information questions: who, what, when, where, why, how many

 

- biographical paragraph

- presenting events and dates in chronological order; using the third person (be or she)

- using a timeline to organize information

Unit 2 – Our Stories

- To talk about personal experience and life achievements

- To talk about events in the past, present

- To talk about events and actions that began in the past and continue in the present

- Simple past

- present perfect with how long, for, since

- information questions: when, how long

- autobiographical paragraph

- personal information (place of birth, residence, school); feelings and experiences; likes and dislikes

- using an outline to organize main ideas and descriptive details

Unit 3 – Skills and abilities

- To identify and talk about different careers

- to talk about skills, interests, aptitudes

- To express preferences

- verbs and expressions + gerund: love, like, enjoy, good at, bad at, excited about, interested in, worried about

- present true conditional: if+ present/will+verb

- paragraph unity

- focusing on one topic: main idea stated in topic sentence with related ideas in supporting sentences

- using an idea map to organize a paragraph

Unit 4 – Into the future (the future)

- To talk about life in the future

- to make predictions about the future

- to express certainty or doubt

- predictions with will, won’t

- modals: will, won’t, may, might, could

- information questions: how, what, when

- paragraph of opinion

- introducing opinion with phrases: I believe, I think that, In my opinion; and supporting it with facts, reasons, and/or examples

- using a chart to list introduction, three reasons, and conclusion for an opinion paragraph

Unit 5 – Space (the planets and outer space)

- To talk about the planets and outer space

- To speculate about the unknown

- To express opinions

- To compare and contrast

- untrue conditional: if+past form/would + verb

- superlative with nouns

- information questions: what, which

- sentence variety in a paragraph

- using different types of sentences: short sentences, longer ones with and, or, but; and sentences with if and other clauses

- using a graphic organizer to list information and ways it can be changed

Unit 6 – Adventures (leisure time activities, life experience, adventures)

- To identify and talk about leisure time activities and adventures

- to talk about events in the past

- to express opinions

- to compare and contrast

- present perfect with ever, already, yet

- would, wouldn’t for hypothetical situations

- personal narrative

- sequence: first, after that, next, then, finally

- using a sequence chart to organize events in a narrative

Unit 7 – A world of records (records and records breakers)

- to talk about games, contests, records, record-breakers

- to talk about animals facts

- to compare and contrast

- comparisons with nouns: -er/-est/, more/fewer, the most/the fewest

- information questions: how, what, which

- paragraph of comparison

- showing similarity: also, as well as, both, each of, in the same way, like, too

- using a Venn diagram for comparison

Unit 8 – Mysteries Past and Present (mysterious phenomena and places)

- to talk about mysterious places and phenomena

- to speculate about the unknown

- to express certainty or doubt

- modals of degree of certainty: must, could, may, might

- simple past, passive voice: was/were + participate

- paragraph of contrast

- showing difference: although, but, however, in contrast, on the other hand, unlike, while

- using a tree diagram

Unit 9 – The Movies (movie genres, movie making)

- to talk about movie genres and movie making

- to make suggestions

- to express opinions

- to report what others have said

- How about + gerund

- reported speech: present to past, present perfect to past perfect

- letter to the editor (opinion)

- expressions of opinion: agree, disagree, I believe, in my opinion, I think

- using a template for organization

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ JUST KIDS
Tầng 3 trường Mầm non Just Kids, Khu phức hợp Mandarin Garden, Hoàng Minh Giám, Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline
0912.276.889
Số lượng người truy cập:
025105079
Số người đang online:
3